'அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆரிருள் உய்த்து விடும்' - Humility and self control elevates a human to great heights. Lack of it drives one to darkness and destruction.
Uday